Skip to main content

logo

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL

Som responsables del nostre treball. Per això, entenem que hem de prestar als nostres clients les majors garanties formals, entre les quals es troben:


 • Pòlissa de responsabilitat professional amb una cobertura de 3.000.000 euros.
 • Inscripció dels nostres fitxers de dades a l’Agència de Protecció de Dades.
 • Implementació dels protocols adequats de seguretat i protecció de dades en el tractament de la informació. Proporcionem tècniques de protecció que brinden solucions òptimes, apostant per abordar el tractament de la informació des d’una perspectiva molt més àmplia que la protecció de dades en si.
 • Auditoria anual de comptes. Revisió i verificació dels comptes anuals, així com d’altres estats financers o documents comptables que puguin tenir efectes davant de tercers.
 • Certificació ISO 9001.
 • Comptem amb un Departament d’Auditoria de Processos per al correcte seguiment i eficiència de tots els nostres projectes, establint SLA internes com a seguiment de mesurament alternatiu a l’establert pel propi client.
 • TECNOTRAMIT forma part d’ AEPROSER, (Associació Espanyola d’Externalització de Processos i Serveis per a Entitats Financeres i Corporacions), el que la fa subscriptora del seu codi deontològic.


Declaració de compromís amb la igualtat 

TECNOTRAMIT, declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

En tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa l’activitat d’aquesta empresa, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de forma especial a la discriminació indirecta, entenent per aquesta “La situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa a una persona d’un sexe en desavantatge particular respecte de persones de l’altre sexe”. Per a accedir al comunicat complet amb la ratificació de l’equip directiu pot prémer a descarregar comunicat

Charter de la diversitat

TECNOTRAMIT es declara empresa signant del Charter de la diversitat adquirint el compromís a regir-se pels principis que dicta la signatura d’aquest.
 1. Sensibilitzar sobre els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la diversitat, incloent-los com a valors de l’empresa i difonent-los entre el seu personal.
 2. Avançar en la construcció d’una plantilla diversa, fomentant la integració de professionals amb perfils diversos independentment del seu gènere, orientació sexual, raça, nacionalitat, procedència ètnica, religió, creences, edat, discapacitat, o qualsevol altra circumstància personal o social.
 3. Promoure la inclusió, afavorint la integració efectiva, evitant qualsevol tipus de discriminació (directa o indirecta) en el treball.
 4. Considerar la diversitat en totes les polítiques de recursos humans, gestionant la diversitat de manera transversal, com a base i principi de totes les decisions que es prenguin en aquest àmbit.
 5. Impulsar la conciliació a través d’un equilibri en els temps de treball, família, i oci, establint mecanismes que permetin l’harmonització de la vida laboral amb la familiar i personal de tot el seu personal.
 6. Reconèixer la diversitat dels seus clients, sent aquesta també, font d’innovació i desenvolupament.
 7. Estendre i comunicar el compromís envers al seu personal, compartint i estenent a tota l’empresa la responsabilitat que l’organització adquireix en ser signatària del Charter de la Diversitat.
 8. Difondre el compromís entre les seves empreses proveïdores, convidant-los a unir-se a la comunitat d’empreses que a Espanya s’adhereixen al compromís voluntari que promou el Charter.
 9. Traslladar i fer arribar aquest compromís a administracions, organitzacions empresarials, sindicats, i altres agents socials.
 10. Reflectir les activitats de suport a la no discriminació, així com els resultats que es van obtenint de la posada en pràctica de les polítiques de diversitat en la memòria anual de l’empresa.

Accedir al DIPLOMA CHARTER DE LA DIVERSITAT