Skip to main content

logo

Bienvenidos a Tecno tramit, Por favor use el menú de navegación para ir a las diferentes páginas

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

Som responsables del nostre treball. Per això, entenem que hem de prestar als nostres clients les majors garanties formals, entre les quals es troben:

 1. Declaració de compromís amb la igualtat 

  TECNOTRAMIT, declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

  En tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa l’activitat d’aquesta empresa, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de forma especial a la discriminació indirecta, entenent per aquesta “La situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa a una persona d’un sexe en desavantatge particular respecte de persones de l’altre sexe”. Per a accedir al comunicat complet amb la ratificació de l’equip directiu pot prémer a descarregar comunicat

  Charter de la diversitat

  TECNOTRAMIT es declara empresa signant del Charter de la diversitat adquirint el compromís a regir-se pels principis que dicta la signatura d’aquest.
  1. Sensibilitzar sobre els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la diversitat, incloent-los com a valors de l’empresa i difonent-los entre el seu personal.
  2. Avançar en la construcció d’una plantilla diversa, fomentant la integració de professionals amb perfils diversos independentment del seu gènere, orientació sexual, raça, nacionalitat, procedència ètnica, religió, creences, edat, discapacitat, o qualsevol altra circumstància personal o social.
  3. Promoure la inclusió, afavorint la integració efectiva, evitant qualsevol tipus de discriminació (directa o indirecta) en el treball.
  4. Considerar la diversitat en totes les polítiques de recursos humans, gestionant la diversitat de manera transversal, com a base i principi de totes les decisions que es prenguin en aquest àmbit.
  5. Impulsar la conciliació a través d’un equilibri en els temps de treball, família, i oci, establint mecanismes que permetin l’harmonització de la vida laboral amb la familiar i personal de tot el seu personal.
  6. Reconèixer la diversitat dels seus clients, sent aquesta també, font d’innovació i desenvolupament.
  7. Estendre i comunicar el compromís envers al seu personal, compartint i estenent a tota l’empresa la responsabilitat que l’organització adquireix en ser signatària del Charter de la Diversitat.
  8. Difondre el compromís entre les seves empreses proveïdores, convidant-los a unir-se a la comunitat d’empreses que a Espanya s’adhereixen al compromís voluntari que promou el Charter.
  9. Traslladar i fer arribar aquest compromís a administracions, organitzacions empresarials, sindicats, i altres agents socials.
  10. Reflectir les activitats de suport a la no discriminació, així com els resultats que es van obtenint de la posada en pràctica de les polítiques de diversitat en la memòria anual de l’empresa.

  Accedir al DIPLOMA CHARTER DE LA DIVERSITAT

Pacte Mundial de las Naciones UnidasDes del 31/07/2019 en Tecnotramit som participants del Pacte Mundial de les Nacions Unides amb el compromís que els deu principis del Pacte formin part de l’estratègia, operacions i cultura de la nostra organització.

Estat d’Informació no financera

A continuació, es mostra l’informe del EINF 2018. Veure document adjunt