Skip to main content

logo

Bienvenidos a Tecno tramit, Por favor use el menú de navegación para ir a las diferentes páginas

ASSET
MANAGEMENT

A l’àrea d’Asset Management som especialistes en gestió i administració immobiliària. Per això els nostres clients ens confien la gestió administrativa i jurídica-fiscal del seu patrimoni immobiliari, tant el corresponent als seus actius en explotació, com el procedent d’adjudicacions contencioses.


Treballem amb diferents entitats financeres, societats immobiliàries, fons d’inversió i family office per a la correcta gestió del seu patrimoni immobiliari. La nostra gestió integral comprèn totes les fases del procés, des de l’adquisició de l’immoble per a la seva explotació en lloguer fins a la seva venda, realitzant tota la gestió administrativa, legal i jurídica i oferint el nostre servei de facility service per al correcte manteniment dels immobles.

CASA TEVA LA VEIEM COM TU. QUEDA’T AMB LES COSES BONES!


  • Gestió i administració del patrimoni immobiliari. Preparem i gestionem els contractes d’arrendament, gestionem la seva signatura i administrem els lloguers.
  • Gestió cadastral.Comprovem i actualitzem la situació cadastral dels immobles preparant i gestionant expedients de regulació en immobles antics amb situació cadastral incorrecta.
  • Gestió de l’Impost de Béns Immobles. Gestió, control i regularització del pagament de l’impost.
  • Comunitats de propietaris. Gestió i actualització de l’estat econòmic dels immobles i delegació d’assistència a les reunions en nom de la propietat.
  • Gestió de l’IMIVTNV. upervisió del procés de liquidació de l¡Impost Municipal sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, presentant declaracions i autoliquidacions, així com obtenint estimacions prèvies de les quotes a reportar en transmissions futures.
  • Signatura delegada de Dacions. Compareixem en representació del nostre client en les adjudicacions per dació, comprovant l’estat material de l’immoble i organitzant el procés de presa material de possessió i substitució de panys.
  • Canal de venda i mediació. Organitzem canals de venda per a la transmissió de grans paquets immobiliaris i la mediació en operacions de compravenda.
  • Gestió de lloguers. Gestionem immobles en lloguer, tant en la fase de cerca d’inquilins, gestió del cobrament, seguiment i gestió de la morositat en cas de ser necessari.
  • Formalització d’operacions de compravenda d’actius. Preparació d’expedients de formalització i organització de la signatura notarial.

Per a la gestió de la mediació i dels lloguers podem treballar amb departaments del propi client o dels agents de la propietat immobiliària que ells designin, així com personal propi de la nostra filial Treshabitat(www.treshabitat.com) que faran un pla de comercialització a mida per al nostre client en funció de la quantitat i tipologia d’immobles a vendre, així com plans específics per als projectes de gestió de lloguers.