Skip to main content

logo

Bienvenidos a Tecno tramit, Por favor use el menú de navegación para ir a las diferentes páginas

EXTERNALIT
ZACIÓ
BPO

A l’àrea d’externalització de processos (BPO) disposem d’experiència, equip humà i tecnologia per prestar serveis específics d’alta qualitat i productivitat en diferents àrees d’activitat d’entitats financeres.


Disposem de centres de producció especialitzats (near-shore) i centres compartits amb els nostres clients, que ens permeten flexibilitat, capacitat per gestionar de manera més eficient càrregues de treball puntuals i adaptació del servei a les necessitats dinàmiques dels nostres clients.


Precontenciós d’execucions hipotecàries.

 • Comprovació d’expedients contenciosos abans de la seva remissió als Lletrats, verificant la situació actual de la finca.
 • Supervisió del compte de liquidació, realitzant notificacions telegràfiques als interessats i controlant posteriorment la seva correcta pràctica.
 • Petició d’actes notarials de certificació de saldo i realització de totes les operacions administratives en fase precontenciós, segons el model operacional de cada client.

Subhastes immobiliàries.

 • Realització de controls i seguiment concret dels expedients de les subhastes durant la seva tramitació judicial.
 • Recepció i gestió de la documentació remesa per Procuradors i Lletrats, sol·licitant en primera instància incidències puntuals que hagin estat reportades.
 • Realització d’expedients de valoració jurídic-econòmica per tal que el nostre client pugui prendre la decisió d’adjudicar-se els béns en execució.

Adjudicacions per Dacions en Pagament.

 • Preparació dels expedients de dació, incloent la sol·licitud de noves taxacions i certificats de deute per a la determinació del valor d’adjudicació.
 • Seguiment del procés d’aprovació de la dació per part del nostre client, agendar la signatura notarial, preparació del canvi de panys de l’immoble, signatura delegada de l’operació per poder especial amb canvi de pany simultani.

Gestió tributària d’immobles adjudicats.

 • Comprovació de situació cadastral, estat de pagament de l’IBI i la Comunitat de Propietaris, així com la gestió i pagament en el moment de la liquidació de l’IMIVTNU.
 • Realitzem tots els processos d’actualització de la situació jurídica-fiscal de l’immoble adjudicat, llest per a la seva comercialització.

Administració d’immobles en Lísing.

 • Gestió d’incidències cadastrals.
 • Seguiment dels pagaments periòdics de l’IBI en immobles en lísing, amb procés dels rebuts satisfets per aquest concepte per a la seva posterior facturació al titular.

Validació de facultats vinculada a la contractació de productes bancaris.

 • Obertura de comptes corrents, dipòsits a termini, etc.
 • Crèdits i préstecs personals.
 • Préstecs hipotecaris.
 • Arrendaments financers.
 • Compravenda de productes de contractació a través d’entitats financeres.
 • Canvis de titularitat per successió o donació.

Contact Center.

 • Call Center de recepció de consultes operatives, suport de serveis d’informació, d’agendar.
 • Call center d’emissió (outbound) per a serveis de recobrament, gestió de morositat i enquestes de servei.